Masz problem prawny wymagający specjalistycznej wiedzy?
Poznaj istniejące możliwości.

Skontaktuj się z profesjonalistą.

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Małek

Kancelaria Radcy Prawnego Paweł Małek to kompleksowa pomoc prawna dla firm i klientów indywidualnych. Służymy wsparciem w sprawach z zakresu prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, a także pracy i ubezpieczeń społecznych. Założyciel Kancelarii radca prawny Paweł Małek ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Po złożeniu państwowego egzaminu zawodowego uzyskał wpis na listę radców prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

Wsparcia dla klientów indywidualnych i biznesowych udziela od przeszło 7 lat. Klientom indywidualnym oferujemy pomoc m.in. w sprawach rozwodowych, spadkowych, odszkodowawczych, a także karnych. Reprezentujemy zarówno osoby pokrzywdzone, jak również bronimy oskarżonych. Dla podmiotów gospodarczych oferujemy kompleksową obsługę prawną, w ramach wybranego pakietu. Kancelaria ma swoją siedzibę w Lubinie. Usługi świadczy na terenie Lubina oraz całej Polski.

Oferta

Prawo cywilne

Prawo cywilne reguluje sferę stosunkóww prywatnych pomiędzy autonomicznymi podmiotami, uczestnikami obrotu gospodarczego. Obejmuje m.in. zagadnienia prawa osobowego, rzeczowego, prawa zobowiązań i prawa spadkowego. W powyższym zakresie Kancelaria świadczy wsparcie merytoryczne w postaci porad prawnych, sporządza pisma procesowe i pozaprocesowe, reprezentuje Klientów w postępowaniu sądowym, m.in. w sprawach rodzinnych (rozwód, separacja, władza rodzicielska, alimenty, kontakty, majątkowe ustroje małżeńskie) spadkowych, gospodarczych, o zapłatę itp. Zapewniamy pomoc także na etapie postępowania egzekucyjnego w zakresie stosunków zobowiązaniowych powstałych pomiędzy wierzycielem, a dłużnikiem.

Własność i inne prawa rzeczowe.

Zobowiązania

Spadki

Prawo karne

Kancelaria udziela wsparcia w sprawach regulowanych przez prawo karne (materialne, formalne/procesowe, wykonawcze, karno-skarbowe, wykroczeń). Podejmujemy się obrony osób oskarżonych o popełnienie przestępstwa, a także reprezentujemy pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych w procesie karnym (w tym także subsydiarne oraz prywatne akty oskarżenia). Pomagamy w gromadzeniu materiału dowodowego, przygotowujemy linię obrony.

Obrona w sprawach karnych

Reprezentowanie pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych

Subsydiarne i prywatne akty oskarżenia

 

 

Prawo
administracyjne

Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne w relacji pomiędzy podmiotami prywatnymi, a organami administracji publicznej, rządowej i samorządowej. W tym zakresie Kancelaria oferuje wsparcie zarówno w postaci udzielania porad prawnych, sporządzania wniosków, skarg, odwołań, opinii i innych pism, jak również reprezentuje Klientów w postępowaniach przed właściwymi organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi obu instancji. Otrzymałeś decyzję administracyjną i kwestionujesz zapadłe rozstrzygnięcie, spotkałeś się z bezczynnością organu administracji publicznej, skontaktuj się z Kancelarią w celu omówienia swojej sytuacji prawnej i podjęcia stosownych działań prawnych.

Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne

Wnioski i skargi

Zaświadczenia

Prawo pracy
i ubezpieczeń społecznych

Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie prawy pracy i ubezpieczeń społecznych. Są to zarówno spory pracownicze, kwestie związane z wypadkami przy pracy, emeryturami, rentami, a także innymi świadczeniami z ubezpieczeń społecznych. Oferujemy doradztwo, przygotowywanie umów, regulaminów, opinii i innych dokumentów, a także reprezentowanie interesów klientów przed sądami powszechnymi. Kancelaria świadczy również pomoc przy dochodzeniu należności z tytułu niewypłaconych wynagrodzeń, niedotrzymania warunków umowy, a także odszkodowań za wypadki przy pracy.

Spory pracownicze

Wypadki przy pracy

Emerytury i renty

Inne świadczenia z ubezpieczeń społecznych

Honorarium

Kancelaria zapewnia elastyczne możliwości współpracy uwzględniające sytuację finansową klienta. Stwarzamy możliwość wyboru sposobu rozliczenia, również rozłożenia płatności na raty. Wynagrodzenie ustalane jest z uwzględnieniem, w szczególności koniecznego nakładu pracy, stopnia trudności i złożoności sprawy.

Warunki współpracy ustalane są w sposób jasny i precyzyjny przed przystąpieniem do prowadzenia sprawy, co pozwala klientowi zaprojektować wydatki na obsługę prawną bez nieprzewidywanych, dodatkowych kosztów. Powyższe sprawia, że oferta współpracy z Kancelarią jest bardzo konkurencyjna w odniesieniu do innych ofert dostępnych na rynku, tym bardziej uwzględniając najwyższą jakość świadczonych usług.

Specjalizacje kancelarii

Zapraszamy na dedykowane strony

Odszkodowania

Rozwody

Sprawy frankowe

Bądźmy niewolnikami prawa,
abyśmy mogli być wolni.

 

 

- Cyceron