Masz problem prawny wymagający specjalistycznej wiedzy w zakresie prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych?
Poznaj istniejące możliwości.

Skontaktuj się z profesjonalistą.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W naszej kancelarii udzielamy pomocy prawnej w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujących szeroki zakres regulacji stosunków na linii pracownik-pracodawca, oraz pracownik-pracodawca, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych, przepisów dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, sporów zbiorowych, układów pracy. Oferujemy wsparcie także w zakresie prawa ubezpieczeń społecznych, stanowiących system ustawowych gwarancji i świadczeń w razie określonych zdarzeń w życiu osób objętych ubezpieczeniem społecznym (jak, np., wypadek przy pracy, śmierć, choroba, itp.).

 

Do obszarów regulowanych prawem pracy należą między innymi:

  • Sprawy o ustalenie stosunku pracy
  • Sprawy o przywrócenie do pracy
  • Sprawy o odszkodowania za niezgodne z prawem pracy rozwiązanie stosunku pracy
  • Sprawy o odszkodowanie w przypadku naruszenia zasad równego traktowania w zatrudnieniu
  • Sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy
  • Sprawy o mobbing
  • Sprawy dotyczące zwolnień grupowych
  • Sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy czy regulaminów wynagrodzeń
  • Sporządzanie odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę czy od decyzji organów emerytalno-rentowych

 

W zakresie prawa ubezpieczeń społecznych przygotowujemy odwołania w decyzjach odmawiających prawa do świadczeń regulowanych ustawami tworzącymi system ubezpieczeń społecznych (m.in. emerytury, renty, różnego rodzaju zasiłki, świadczenia wypadkowe).

 

Zapewniamy doradztwo, udzielając porad w formie ustnej oraz pisemnej. Ponadto do naszej kancelarii można zwrócić się z prośbą o sporządzenie opinii oraz przygotowanie stosownej dokumentacji (poprawnej pod kątem formalnym oraz merytorycznym). Występujemy także w roli reprezentanta przed sądami i organami administracyjnymi – przy czym podejmujemy się reprezentowania zarówno pracowników, jak i pracodawców

 

Zapewniamy naszym Klientom pomoc w oparciu o przepisy Kodeksu pracy i innych właściwych aktów prawnych, a także postanowień układów zbiorowych pracy, regulaminów, statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Świadcząc pomoc prawną mamy na względzie zapisy ustaw tworzących system ubezpieczeń społecznych. Uwzględniamy również ubezpieczenia pracownicze, analizujemy umowy ubezpieczeniowe podpisane przez pracowników lub pracodawców z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Realizując powierzone nam zadania stosujemy się do zasad etosu zawodowego i obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

 

Dochowując obowiązku tajemnicy zawodowej zapewniamy poufność i dyskrecję naszym Klientom.

Specjalizacje kancelarii

Zapraszamy na dedykowane strony

Odszkodowania

Rozwody

Sprawy frankowe

Bądźmy niewolnikami prawa,
abyśmy mogli być wolni.

 

 

- Cyceron