Masz problem prawny wymagający specjalistycznej wiedzy w zakresie rozwódów?
Poznaj istniejące możliwości.

Skontaktuj się z profesjonalistą.

Sprawy rozwodowe

Prawne rozwiązanie małżeństwa jest trudnym momentem dla obojga małżonków, jednak czasami podjęcie takiej decyzji jest konieczne. Kancelaria z Lubina prowadzona przez radcę prawnego Pawła Małka świadczy wsparcie w tego typu sprawach, zarówno w zakresie jednorazowych porad prawnych jak również reprezentowania klientów przed sądem w ramach całościowej usługi zastępstwa procesowego.

Czym jest rozwód w aspekcie prawnym?

Jest to orzeczenie wydawane przez sąd na wniosek małżonków, jeśli występują ku temu niezbędne przesłanki pozytywne, przy jednoczesnym braku negatywnych przesłanek rozwodu. Przede wszystkim, w toku postępowania dowodowego musi zostać stwierdzony trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Prawo do złożenia pozwu przysługuje każdemu z małżonków. Co do zasady rozwodu nie może domagać się małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia małżeńskiego.

Niezależnie od konfiguracji procesowej, w każdej sytuacji warto skorzystać z usług specjalistycznej kancelarii, która oferuje pomoc przy rozwodach, a tym samym zmniejszy obciążenia strony w zakresie samodzielnego dokonywania czynności procesowych, zwiększa szansę na osiągnięcie celów postępowania, a także może przyspieszyć postępowanie. Należy zaznaczyć, że ten z małżonków, który otrzyma pozew nie wnosi już swojego powództwa. Ma jednak prawo do odpowiedzi na pozew i formułowania żądań, czasami całkiem odmiennych od żądań pozwu.

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Wniesienie powództwa wiąże się ze stałą opłatą na rachunek właściwego sądu w wysokości 600 zł. Gdy rozwód ma nastąpić bez orzekania o winie połowa opłaty zostanie zwrócona. Strona wnosząca pozew może zostać zwolniona z jej pokrycia, jeśli przedstawi dowody wskazujące na niemożność jej uiszczenia. Po wniesieniu powództwa odbywa się rozprawa, podczas której małżonkowie zostają przesłuchani, a stanowisko przedstawia pełnomocnik stron (radca prawny, adwokat). Rozwody mogą także obejmować kilka posiedzeń sądu. Zależne jest to od wielu czynników, w tym m.in. postawy małżonków, jasności przesłanek, ilości wnioskowanych świadków, pozostałych dowodów, itp.

Rozwód z orzekaniem o winie

W przypadku wielu sytuacji winę za rozpad małżeństwa można przypisać jednej ze stron. Wina może zostać uznana w przypadku m.in. zdrady małżeńskiej (zarówno fizycznej, jak i emocjonalnej) trwonienia wspólnego majątku, nadużywania alkoholu lub innych używek, nagannego stosunku do członków rodziny, agresji, łamania zasad współżycia społecznego, popełniania przestępstw, itp. Sytuacje te powinny zostać wykazane stosownymi dowodami przy jednoczesnym zwalczaniu dowodów przeciwnych.

 

Co do zasady można wyróżnić trzy warianty orzeczenia rozwodowego w zakresie głównego żądania rozwodu:

  • bez orzekania o winie stron,
  • wyłącznie z winy jednego z małżonków,
  • z winy obu stron.

 

Jeśli udowodniona zostanie wyłączna wina jednego z małżonków, wówczas małżonek niewinny może ubiegać się m.in. o alimenty na swoją rzecz, a przesłanki alimentacji są wówczas mniej rygorystyczne. Dlatego domagając się orzeczenia o winie, a także wcześniej podczas gromadzenia niezbędnych dowodów wskazujących na wyłączną winę jednego z małżonków, warto skorzystać z usług radców prawnych i adwokatów, oferujących profesjonalną pomoc prawną w tego typu sprawach. Konieczna może okazać się również współpraca z biurem detektywistycznym. Dbając o każdy aspekt prowadzonej sprawy możliwe jest uniknięcie błędów formalnych i materialnoprawnych, co powinno doprowadzić do osiągnięcia celów postępowania, a także uproszczenia i przyspieszenia trwającego postępowania rozwodowego. Przed orzeczeniem rozwodu warto rozważyć żądanie separacji, a Kancelaria w tym zakresie służy profesjonalną pomocą prawną.

 

W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego pomagamy również w sprawach o podział majątku, alimenty na dzieci, dotyczących pochodzenia dziecka, władzy rodzicielskiej, a także ustalenia kontaktów z dzieckiem. W zależności od istniejącego stanu faktycznego powyższe kwestie mogą stanowić samodzielny przedmiot rozstrzyganego sporu lub mogą albo muszą być rozpatrywane łącznie z rozwodem.

 

Specjalizacje kancelarii

Zapraszamy na dedykowane strony

Odszkodowania

Rozwody

Sprawy frankowe

Bądźmy niewolnikami prawa,
abyśmy mogli być wolni.

 

 

- Cyceron