Masz problem prawny wymagający specjalistycznej wiedzy w zakresie prawa administracyjnego?
Poznaj istniejące możliwości.

Skontaktuj się z profesjonalistą.

Prawo administracyjne

Nasza Kancelaria udziela Klientom pomocy prawnej w zakresie zagadnień prawa administracyjnego dotyczących norm:

  • ustrojowych – regulacje kształtujące strukturę administracji publicznej i jej organów, wzajemne zależności pomiędzy organami, ich kompetencje, tryb i sposób wyboru,
  • materialnoprawnych – stanowią podstawę merytorycznego rozstrzygnięcia indywidualnych sprawy w drodze np. decyzji administracyjnych, wydawanych przez właściwe organy administracji publicznej na podstawie i w granicach prawa,
  • procesowych – regulują procedurę stosowania norm prawa administracyjnego.

 

Udzielamy wsparcia, w szczególności w sprawach indywidulanych rozstrzygnięć zapadłych w toku:

  • postępowania administracyjnego,
  • postępowania sądowoadministracyjnego.

 

Inicjujemy przed właściwymi organami postępowania mające za przedmiot rozstrzygnięcia
o indywidualnych prawach i obowiązkach naszych Klientów.

 

W ramach prowadzonej działalności Kancelaria udziela porad prawnych w formie ustnych konsultacji oraz pisemnych opinii. Przygotowuje również stosowną dokumentację – odpowiednią pod kątem formalnym i merytorycznym. Podejmujemy się reprezentowania naszych Klientów przed sądami i organami administracyjnymi różnych instancji. W naszej pracy stosujemy się do obowiązujących norm ustrojowych, materialnoprawnych i procesowych.

 

Dochowując obowiązku tajemnicy zawodowej zapewniamy poufność i dyskrecję naszym Klientom.

Specjalizacje kancelarii

Zapraszamy na dedykowane strony

Odszkodowania

Rozwody

Sprawy frankowe

Bądźmy niewolnikami prawa,
abyśmy mogli być wolni.

 

 

- Cyceron