Masz problem prawny wymagający specjalistycznej wiedzy w zakresie prawa karnego?
Poznaj istniejące możliwości.

Skontaktuj się z profesjonalistą.

Prawo karne

Masz problemy z organami ścigania, PAMIĘTAJ !!! - zawsze zdążysz się przyznać. Za nim to uczynisz skontaktuj się z profesjonalistą ! Szczegółowo zapoznaj się ze swoją sytuacją prawną i możliwościami obrony oraz konsekwencjami dokonywanych czynności procesowych. Nie poddawaj się presji organów ścigania (Policji, Prokuratury, innych służb) najpierw skontaktuj się z Prawnikiem !

 

Do naszej Kancelarii mogą zgłaszać się osoby poszukujące pomocy w sprawach dotyczących prawa karnego (osoby podejrzane, oskarżone, skazane, pokrzywdzone, świadkowie – PAMIĘTAJ !!! będąc świadkiem za chwilę możesz stać się podejrzanym lub oskarżonym !) .

 

Szeroko rozumiane prawo karne obejmuje szereg przepisów prawnych regulujących zasady odpowiedzialności karnej osób za czyny zabronione pod groźbą kary. Oferujemy wsparcie w postępowaniach regulowanych przepisami prawa karnego materialnego, procesowego, wykonawczego, wojskowego, karno-skarbowego oraz wykroczeń.

 

Do obszarów regulowanych prawem karnym materialnym oraz poszczególnych jego rozdziałów należą w szczególności ogólne zasady odpowiedzialności karnej oraz część szczegółowa grupująca określone typy przestępstwa ze względu na przedmiot ochrony, rodzaj dobra naruszonego przestępstwem.

 

Wyróżniamy m.in.:

 • przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu,
 • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu,
 • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
 • przestępstwa przeciwko wolności,
 • przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności,
 • przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece,
 • przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej,
 • przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu,
 • przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów,
 • przestępstwa przeciwko mieniu,
 • przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu,
 • przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.


Pomagamy w sprawach stanowiących nowe przejawy przestępstw, również ścigane przepisami prawa karnego, w tym tzw. „hejt” w Internecie, stalking.

 

Świadczymy również pomoc osobą pokrzywdzonym. Informujemy oskarżonych oraz pokrzywdzonych o przysługujących im prawach i nałożonych na nich obowiązkach. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy opinie, przygotowujemy stosowną dokumentację, jak też uczestniczymy w postępowaniu przygotowawczym, sądowym, wykonawczym oraz w mediacjach.

Naszym Klientom udzielamy pomocy w oparciu o przepisy regulowane m.in. ustawami: Kodek Karny, Kodeks Postępowania Karnego, Kodeks Karny Wykonawczy, a także Kodeks Karno- Skarbowy, Kodeks Wykroczeń, Kodeks Postępowania w Sprawach o Wykroczenia. W naszej Kancelarii udzielamy także pomocy w sprawach dotyczących odpowiedzialności karnej nieletnich.

Dochowując obowiązku tajemnicy zawodowej zapewniamy poufność i dyskrecję naszym Klientom.

Specjalizacje kancelarii

Zapraszamy na dedykowane strony

Odszkodowania

Rozwody

Sprawy frankowe

Bądźmy niewolnikami prawa,
abyśmy mogli być wolni.

 

 

- Cyceron